מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לפארק הייטק צפון בע"מ, מתחם הייטק חדשני על רקע הנופים המדהימים של הגליל המערבי
("פארק הייטק צפון").
מדיניות הפרטיות שלהלן, המוצגת באתר האינטרנט של פארק הייטק צפון ("האתר"), כפי שיעודכן מעת לעת
מפרטת ומסדירה את האופן בו פועלת פארק הייטק צפון בנוגע לפרטיותם של הגולשים באתר ("מדיניות
הפרטיות").
מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים, לגברים כאחד.
אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו במסגרת השימוש באתר. באמצעות
סימון אישור, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.
בעת השימוש באתר, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע:
"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע
מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, רקע ומידע כלכלי,
השכלה, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת השכרת משרדים ו/או התעניינות במקומות
עבודה בפארק הייטק צפון ו/או השתתפות באירועים ו/או סיורים ו/או שיתופיי פעולה וכיו"ב.
"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע
סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית באתר, סוג הדפדפן שבשימוש, הלינק באמצעותו נכנסת לאתר
ועוד.

מידע שתמסור לפארק הייטק צפון
במהלך הגלישה באתר, יש לך אפשרות להשאיר פרטים ולמסור מידע אישי לצרכים שונים כמפורט לעיל. ע"י
מסירת המידע הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים לכך שהתוכן הנמסר על ידך עשוי להישמר במאגרי המידע
של פארק הייטק צפון, לרבות חברות בנות כגון WORKPORT (חללים משותפים) וכי פארק הייטק צפון עשויה
לאסוף מידע אודותייך. מאגרי המידע של פארק הייטק צפון עשויים להימצא על גבי שירותי ענן של גורמים שונים,
במדינות שונות, ומחוץ לשליטתה המלאה של פארק הייטק צפון.
העברת מידע לפארק הייטק צפון, לרבות מידע אישי או רגיש, מהווה את הסכמתך לכך שפארק הייטק צפון יכולה
לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר
המידע. יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

מסירת המידע האישי שלך
פארק הייטק צפון לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אשר מזהה אותך, אלא במקרים הבאים: (א) בהסכמתך;
(ב) העברת המידע מחויבת בדין; (ג) עם קבלת צו ביהמ"ש או דרישת כל רשות מוסמכת; (ד) הפרת הוראה או תנאי
מתנאי השימוש; (ה) החשיפה הכרחית כדי להגן על אינטרסים של פארק הייטק צפון; (ו) הדבר דרוש כדי להגן על
זכויותיה של פארק הייטק צפון בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו; (ז) כחלק
מהליך בחינת אפשרות להשכרת משרדים ו/או כחלק מניסיון איתור מקום עבודה ו/או לצורך הרשמה או
התעניינות בהשתתפות באירועים שונים או שיתופי פעולה וכיו"ב ו/או לצורך אימות מידע שנמסר על ידיך; (ח) כפי
שאושר מפורשות במדיניות פרטיות זו; או (ט) חל ארגון מחדש או שינוי במבנה המשפטי או מיזוג הפעילות של
פארק הייטק צפון, ונדרשת העברתו של מידע כלשהו, ובלבד שתנאי מדיניות פרטיות זו ימשיכו לחול על כל שימוש
בפרטים האמורים.
מלבד לאמור במדיניות פרטיות זו, המידע האישי שתספק לא יימסר לצדדים שלישיים.
נוסף על האמור לעיל, אנו רשאים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים המסייעים לנו במסגרת הפעילות הנ"ל
ובניהול פארק הייטק צפון (לדוגמה, ללא הגבלה, אימות נתונים, שירותי תחזוקה, אחסון, דיוור, ניהול בסיס
נתונים, ושיפור השירותים הניתנים על ידינו). כמו כן, יתכן ונמסור את פרטי המידע שלך לחברות הממוקמות
בפארק הייטק צפון לבחינת הצעות עבודה. צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל
הדרוש לביצוע השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור
בסודיות על המידע האישי שלך.

אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי
לעיתים אנו משתמשים במידע מזהה שאינו אישי, אותו אנו אוספים , וזאת על מנת לשפר את השירותים הניתנים
על ידינו. כמו כן, פארק הייטק צפון עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע
לאופן השימוש באתר, במידע המתקבל במסגרת השימוש באתר, כמו גם על מנת להציע לך שירותים שעשויים
לעניין אותך. אנו עשויים לחלוק מידע אנונימי עם צדדים שלישיים .

דיוור ישיר
בכפוף לאישור הניתן על ידך באתר, הנך מסכים כי פארק הייטק צפון תשתמש במידע אשר תמסור לה לצורך
שליחה אליך של מידע על אודות פעילות פארק הייטק צפון וכן מידע נוסף (לרבות פרטים על אירועים נוספים;
מועדים; פרטי יצרת קשר וכדומה), באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר.
הסכמתך מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982-
וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981- בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור
כאמור, עליך להודיע לפארק הייטק צפון על כך בכתב בכתובת: info@nhp.co.il

נתוני גלישה
פארק הייטק צפון בוחנת את השימוש שלך באתר באמצעות כלים סטנדרטיים, כגון ,pixels ,Analytics Google
, Cookies ו- Facebook וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים
אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, ולצרכי אבטחת מידע. כלים אלה אוספים מידע מגוון, כגון העמודים
בהם ביקר מועמד מסוים, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, העדפותיו האישיות לתצוגת האתר ועוד.
אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת,
שנטרול ה Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפורטל, באתר זה ו/או
באתרי אינטרנט אחרים.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין
במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע
או למוחקו. על מנת לממש את הזכות או במידה ויש לך שאלות נוספות, אנא פנה אלינו באמצעות
הכותבת: info@nhp.co.il

אבטחת מידע
פארק הייטק צפון מיישמת כלים שונים, מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת המידע שברשותה, לשם צמצום
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי האתר. פארק הייטק צפון אינה מתחייבת כי האתר, מחשביה
ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות פרטי
המשתמש.

הערה מיוחדת לגבי קטינים
השימוש באתר מותר למי שמלאו לו 18 שנים בלבד. אם נודע לך שהאתר משמש מי שלא מלאו לו 18 שנים, אנא
הודע לנו על כך באופן מידי בכתובת: info@nhp.co.il
שינויים במדיניות פרטיות זו
מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, ומדיניות הפרטיות העדכנית היא זו המחייבת. במקרה בו תשתנה
מדיניות הפרטיות שינוי מהותי, תפורסם הודעה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה היא זו המפורסמת
בפורטל.

יצירת קשר
בכל שאלה, הערה או תגובה בנוגע למדיניות זו או בנוגע לעיון במידע אודותיך השמור אצל פארק הייטק צפון ,
בכפוף ובהתאם לחובות המוטלות על פארק הייטק צפון לפי דין, אנא פנה אלינו באמצעות
הכותבת: info@nhp.co.il

עדכון אחרון: מרץ, .2023

הצטרפו אלינו עוד היום